Algemene Voorwaarden van façon de vivre
Versie geldig vanaf 01.01.2019 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van façon de vivre. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van façon de vivre. De koper wordt ook op de hoogte gebracht van de Algemene Voorwaarden voordat een bestelling wordt geplaatst. Een schriftelijk exemplaar kunt u opvragen via facondevivrebrocante@gmail.com

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u de algemene voorwaarden, leverings- en betalingsvoorwaarden accepteert en hiermee akkoord gaat. Façon de vivre behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onveranderd van kracht.
1.4 Van toepassing is steeds de versie van de voorwaarden ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een vernieuwde versie van de voorwaarden heeft aanvaard.

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 Façon de vivre streeft ernaar om uw bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. In het kader van de regels van de koop op afstand zal façon de vivre bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren.  
2.3 Aan de leveringsplicht van façon de vivre zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door façon de vivre geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen & aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Op margeproducten is geen BTW van toepassing, Bij deze producten wordt dus geen btw vermeld. 
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.4 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
3.5 Aanbiedingen van façon de vivre gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
3.6 façon de vivre kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 


4. Herroepingsrecht 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het
moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Alvorens moet aan de onderstaande voorwaarde worden voldaan:

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij façon de vivre.
Melding maken kan via: facondevivrebrocante@gmail.com

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn 
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt façon de vivre er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het totale aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2  Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij façon de vivre, dan worden uw gegevens opgenomen in de administratie van façon de vivre.
Façon de vivre houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy beleid. 
5.2 Façon de vivre respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Façon de vivre maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6. Garantie & aansprakelijkheid

6.1 het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail via facondevivrebrocante@gmail.com
Façon de vivre zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen met betrekking tot producten en/of diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen naar redelijkheid en tevredenheid op te lossen.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer - - alvorens over te gaan tot terugzending aan façon de vivre - deze gebreken zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk te melden aan facondevivrebrocante@gmail.com Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.3 Iedere aansprakelijkheid van façon de vivre voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.4 façon de vivre is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid. 
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens façon de vivre in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van façon de vivre en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid 
geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 
6.6 Façon de vivre is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
6.7 Façon de vivre verkoopt gebruikte brocante artikelen/meubelen. In de web-shop worden alle producten zo goed mogelijk beschreven en evt. beschadigingen benoemd.
Houten artikelen/meubelen worden altijd (preventief) behandeld tegen houtworm. Wij kunnen echter geen garantie geven dat al onze artikelen/meubelen 100% houtwormvrij zijn.

7. Overeenkomst 

7.1 Een overeenkomst tussen façon de vivre en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door façon de vivre op haalbaarheid is beoordeeld. 
7.2 Façon de vivre behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

8. Afbeeldingen en specificaties 

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van façon de vivre gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
8.2 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. zijn eigendom van Façon de vivre en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of elders gepubliceerd.

9. Overmacht 

9.1 Façon de vivre is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, 
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Façon de vivre alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
9.3 Façon de vivre behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Façon de vivre gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
9.4 Indien Façon de vivre bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Eigendom van alle door Façon de vivre aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Façon de vivre  zolang de afnemer de vorderingen van Façon de vivre uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Façon de vivre wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, 
waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
10.2 De door Façon de vivre geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Façon de vivre of een door Façon de vivre aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Façon de vivre haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Façon de vivre zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Façon de vivre. 

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 

Algemene Voorwaarden van façon de vivre
Versie geldig vanaf 01.01.2019

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van façon de vivre. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van façon de vivre. De koper wordt ook op de hoogte gebracht van de Algemene Voorwaarden voordat een bestelling wordt geplaatst. Een schriftelijk exemplaar kunt u opvragen via facondevivrebrocante@gmail.com
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u de algemene voorwaarden, leverings- en betalingsvoorwaarden accepteert en hiermee akkoord gaat. Façon de vivre behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onveranderd van kracht.
1.4 Van toepassing is steeds de versie van de voorwaarden ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een vernieuwde versie van de voorwaarden heeft aanvaard.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Façon de vivre streeft ernaar om uw bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. In het kader van de regels van de koop op afstand zal façon de vivre bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u
het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van façon de vivre zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door façon de vivre geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

3. Prijzen & aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Op margeproducten is geen BTW van toepassing, Bij deze producten wordt dus ook geen btw vermeld.
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
3.5 Aanbiedingen van façon de vivre gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3.6 façon de vivre kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

4. Herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het
moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Alvorens moet aan de onderstaande voorwaarde worden voldaan:
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering
schriftelijk melding te maken bij façon de vivre.
Melding maken kan via: facondevivrebrocante@gmail.com
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt façon de vivre er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het totale aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij façon de vivre, dan worden uw gegevens opgenomen in de administratie van façon de vivre.
Façon de vivre houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy beleid.
5.2 Façon de vivre respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Façon de vivre maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf
van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie & aansprakelijkheid
6.1 het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail via facondevivrebrocante@gmail.com
Façon de vivre zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen met betrekking tot producten en/of diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen naar redelijkheid en tevredenheid op te lossen.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde
goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer - - alvorens over te gaan tot terugzending aan
façon de vivre - deze gebreken zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk te melden aan facondevivrebrocante@gmail.com Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit
recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van façon de vivre voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 façon de vivre is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens façon de vivre in gebreke is; B) de afnemer de
geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde
zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de
aanwijzingen van façon de vivre en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid
geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard
of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
6.6 Façon de vivre is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
6.7 Façon de vivre verkoopt gebruikte brocante artikelen/meubelen. In de web-shop worden alle producten zo goed mogelijk beschreven en evt. beschadigingen benoemd.
Houten artikelen/meubelen worden altijd (preventief) behandeld tegen houtworm. Wij kunnen echter geen garantie geven dat al onze artikelen/meubelen 100% houtwormvrij zijn.
7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen façon de vivre en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door
façon de vivre op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Façon de vivre behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van façon de vivre gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
8.2 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. zijn eigendom van Façon de vivre en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt of elders gepubliceerd.

9. Overmacht

9.1 Façon de vivre is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,
storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Façon de vivre alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Façon de vivre behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is
tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Façon de vivre gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Façon de vivre bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door Façon de vivre aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Façon de vivre
zolang de afnemer de vorderingen van Façon de vivre uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
Façon de vivre wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Façon de vivre geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Façon de vivre of een door
Façon de vivre aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Façon de vivre haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te
nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Façon de vivre zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven aan Façon de vivre.


11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2021 façon de vivre | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel